Pooja Service Donations

POOJA ServiceTemple($)Home($)
ARCHANA 11.00 N/A
ABHISHEKAM 51.00 N/A
AMBA POOJA 51.00 N/A
ANNA PRASANAM 51.00 151.00
CHOULAM 51.00 N/A
GRIHA PRAVESAM N/A 151.00
HAVAN (HOMAM) 51.00 151.00
LAKSHMI POOJA 51.00 151.00
NAMAKARANAM 51.00 151.00
NAVAGRAHA POOJA 51.00 151.00
MURUGAN THIRUKALYANAM 101.00 N/A
SHASTIPOORTHI(60TH BIRTHDAY) 51.00 151.00
SHRADDHAM 51.00 151.00
SEEMANTHAM 51.00 151.00
SATHYANARAYANA POOJA 51.00 151.00
UPANAYANAM 51.00 151.00
VAHAN (CAR) POOJA 51.00 N/A
VENKATESWARA KALYANAUTSAVM 101.00 N/A
WEDDING 501.00 301.00